Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nhận định, sơ cấp cứu ban đầu. Trang bị cho sinh viên thực hành các kỹ năng theo dõi, chăm sóc, sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho người bị nạn. Rèn luyện cho sinh viên cách giao tiếp đồng thời phát huy năng lực, tính chủ động và khả năng ra các quyết định khi thực hiện các bước sơ cứu cho người bị nạn.