Học phần này sinh viên được thực hành các kỹ thuật điều dưỡng tại phòng thực hành điều dưỡng, tuân thủ các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, giao tiếp thực hành điều dưỡng, làm việc nhóm, phối hợp hỗ trợ trong công tác chăm sóc điều dưỡng. Học phần giúp sinh viên áp dụng qui trình điều dưỡng đã được học lý thuyết, các kỹ thuật cơ bản chăm sóc người bệnh, tuân thủ quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng, rèn luyện kỹ năng giao tiếp với người bệnh tại phòng thực hành và phòng mô phỏng trước khi sinh viên đi thực tập bệnh viện